Guang Xi Yong Tau Fo 😋

This type of Yong Tau Fo is Guang Xi.